•  สาย SPO2 probe cable
    SPO2 probe cable
A100S-500x500

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ A100S

รายละเอียดสินค้า

คุณลักษณะเฉพาะ
1. เปนเครื่องแสดงคาอัตราการเตนหัวใจทารก และ ใชฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ
2. เปนเครื่องขนาดเล็กน้ําหนักเบา พกพาสะดวก
3. ความถี่ของหัวตรวจอัลตราซาวด 2 MHz
4. สามารถตั้งระบบเตือนเมื่อ FHR สูงหรือต่ํากวาคาที่กําหนดไว
5. ตัวเครื่องจะปดเองอัตโนมัติ หากไมมีสัญญาณของ FHR ภายใน 2 นาที
6. ใชแบตเตอรี่มาตรฐาน 9V สามารถชารจไดกับไฟ DC 12V ใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง 5 ชั่วโมง
7. ขนาดของเครื่อง ยาว 112 มม. กวาง 142 มม. สูง 42 มม.
8. น้ําหนักเครื่อง 0.3 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)
9. สินคารับประกันตัวเครื่อง 1 ป (ไมรวมหัววัด , ไมรวมแบตเตอรี่)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisShare on LinkedInFlattr the authorPrint this pagePin on PinterestEmail this to someoneShare on TumblrShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKShare on RedditBuffer this page

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ A100S”