ติดตั้งหม้ออบสมุนไพร ขนาด 100 ลิตร โรงพยาบาลหนองสูง

ติดตั้งหม้ออบสมุนไพร ขนาด 100 ลิตร โรงพยาบาลหนองสูง

พร้อมติดตั้งระบบไฟ ในห้องอบสมุนไพร ระบบไฟ 3 เฟส

ห้องอบสมุนไพร

ห้องอบสมุนไพร

81303 81304 81305 81306 81307

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisShare on LinkedInFlattr the authorPrint this pagePin on PinterestEmail this to someoneShare on TumblrShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKShare on RedditBuffer this page